អត់ក្លិនថ្នាំបាញ់មូស​រ៉េងជឺទឹកកកពិ​សេស​

ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
6Bottles X 4Packs (24Bottles)
600ml
អត់ក្លិន
 •  រូបមន្តថាមពលត្រជាក់ 0°C អង្សាសេ
 • មានក្បាលបាញ់១
 •  ​គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ២ដង
 • មានគុណភាពល្អ បាញ់កកងាប់ភ្លាមៗ (មូស កន្លាត ស្រ​មោច រុយ និងសត្វល្អិតច​ង្រៃ..)
 • គ្មានក្លិន មិនឈួលឈ្លក់ និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់អ្នក​ដែលមិនចូលចិត្តក្លិន ឬ អាឡែរហ្សីនឹងក្លិន។

ថ្នាំបាញ់មូស​រ៉េងជឺទឹកកក (អត់ក្លិន)

ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
6Bottles X 4Packs (24Bottles)
600ml
ក្លិន ​ក្រូច ​ឆ្មារ
 •  រូបមន្តថាមពលត្រជាក់ 0°C អង្សាសេ
 • មានក្បាលបាញ់១
 • គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ២ដង
 • មានគុណភាពល្អ បាញ់កកងាប់ភ្លាមៗ (មូស កន្លាត ស្រ​មោច រុយ និងសត្វល្អិតច​ង្រៃ..)
 • មានក្លិន​ក្រូចឆ្មារ ប្រើល្អបំផុត​នៅក្នុងផ្ទះបាយ និង បន្ទប់ទឹក
 • មាន​ប្រសិទ្ធភាព​​កំចាត់ក្លិនមិនល្អ (ក្លិន​ឆ្អេះឆ្អាប ក្លិនខ្លាញ់.
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់អ្នក​ដែលចូលចិត្តក្លិន​ក្រូចឆ្មារ។

ថ្នាំបាញ់មូស ​រ៉េងជឺទឹកកក​ (ក្លិន​ក្រូច​ឆ្មារ)

ថ្នាំបាញ់មូស​រ៉េងជឺទឹកកក​ (ក្លិនផ្កា​ឈើរី)

ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
6Bottles X 4Packs (24Bottles)
600ml
ក្លិន​ ផ្កាឈើរី
 • រូបមន្តថាមពលត្រជាក់ 0°C អង្សាសេ
 • មានក្បាលបាញ់១
 • គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ២ដង
 •  មានគុណភាពល្អ បាញ់កកងាប់ភ្លាមៗ (មូស កន្លាត ស្រ​មោច រុយ និងសត្វល្អិតច​ង្រៃ..)
 • មានក្លិនផ្កា​ក្រអូប ប្រើល្អបំផុត​នៅ​ក្នុងបន្ទប់​គេង បន្ទប់សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ .
 • ប្រើជំនួស​ស្ព្រៃយ៍បាញ់បន្ទប់បាន (សម្លាប់រាល់សត្វល្អិតច​ង្រៃ និង ផ្តល់ក្លិនផ្កា​ក្រអូប)
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់អ្នក​ដែលចូលចិត្តក្លិនផ្កាក្រអូប។​

អត់ក្លិនថ្នាំបាញ់មូស​រ៉េងជឺទឹកកកពិ​សេស​ (អត់ក្លិន)

ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
6Bottles X 4Packs (24Bottles)
600ml
អត់ក្លិន
 • រូបមន្តថាមពលត្រជាក់ -15°C អង្សាសេ
 •  មានក្បាលបាញ់២ (បាញ់សាចល្អ គ្រប​ដណ្តប់បាន​គ្រប់ទី​ក​ន្លែង)
 •  ​គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ២ដង
 • មានគុណភាពល្អ បាញ់កកងាប់ភ្លាមៗ (មូស កន្លាត ស្រ​មោច រុយ និងសត្វល្អិតច​ង្រៃ..)
 • គ្មានក្លិន មិនឈួលឈ្លក់ និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់អ្នក​ដែលមិនចូលចិត្តក្លិន ឬ អាឡែរហ្សីនឹងក្លិន។​