ធូបមូស​រ៉េងជឺកងធំ

ធូបមូស​រ៉េងជឺកងធំ (អត់ក្លិន)

 • មានកងធំជាង​គេ១ នៅប្រ​ទេសកម្ពុជា
 • ការពារបានរហូតដល់១១ម៉ោង
 • ​គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ២ដង​(​ប​ណ្តេញមូសលឿន​ជាង​គេ)
 • ផលិតពីធ្យូងឬស្សី (ធម្មជាតិ)
 • ផ្សែងតិច គ្មានក្លិន មិន​ធ្វើអោយឈួលឈ្លក់
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់អ្នកមិនចូលចិត្តក្លិន ឬ អាឡែរហ្សីនឹងក្លិន
 • មិនបារម្ភ​ពី​រឿង​ក្រោកដុតបន្ត​នៅពេលយប់។
ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
5Boxes X 12Packs (60Boxes)
215g (10Coils)
គ្មានក្លិន

ធូបមូស​រ៉េងជឺកងធំ (ក្លិនផ្កាសាគូរ៉ា​)

 • មានកងធំជាង​គេ១ នៅប្រ​ទេសកម្ពុជា
 • ការពារបានរហូតដល់១១ម៉ោង
 •  ​គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ២ដង​(​ប​ណ្តេញមូស​លឿន​ជាង​គេ)
 • ​ផលិតពីធ្យូងឬស្សី (ធម្មជាតិ)
 • ផ្សែងតិច ក្រអូប​ក្លិន​ផ្កាសាគូរ៉ា ​មិន​​ធ្វើអោយឈួលឈ្លក់
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់អ្នកចូលចិត្តក្លិនផ្កា​ក្រអូប
 • មិនបារម្ភ​ពី​រឿង​ក្រោកដុតបន្ត​នៅពេលយប់។
ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
5Boxes X 12Packs (60Boxes)
215g (10Coils)
ក្លិនផ្កាសាគូរ៉ា

ធូបមូស​រ៉េងជឺកងធំ (ក្លិនផ្កាអរស្មីន​តឺស)

 • មានកងធំជាង​គេ១ នៅប្រ​ទេសកម្ពុជា
 • ការពារបានរហូតដល់១១ម៉ោង
 • គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ២ដង​(​ប​ណ្តេញមូស​លឿន​ជាង​គេ)
 • ​ផលិតពីធ្យូងឬស្សី (ធម្មជាតិ)
 • ផ្សែងតិច ក្រអូប​ក្លិន​ផ្កាអរស្មីន​តឺស ​មិន​ធ្វើអោយឈួលឈ្លក់
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់អ្នកចូលចិត្តក្លិនផ្កា​ក្រអូប
 • ​មិនបារម្ភ​ពី​រឿង​ក្រោកដុតបន្ត​នៅពេលយប់។
ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
5Boxes X 12Packs (60Boxes)
215g (10Coils)
ក្លិនផ្កាអរស្មីនតឺស

ធូបមូស​រ៉េងជឺកងធំ (ក្លិនផ្កាឡា​វេនដឺ)

 • មានកងធំជាង​គេ១ នៅប្រ​ទេសកម្ពុជា
 • ការពារបានរហូតដល់១១ម៉ោង
 • ​គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ២ដង​(​ប​ណ្តេញមូស​លឿន​ជាង​គេ)
 • ​ផលិតពីធ្យូងឬស្សី (ធម្មជាតិ)
 • ផ្សែងតិច ក្រអូប​ក្លិន​ផ្កាឡា​វេនដឺ ​មិន​ធ្វើអោយឈួលឈ្លក់
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់អ្នកចូលចិត្តក្លិនផ្កា​ក្រអូប
 • មិនបារម្ភ​ពី​រឿង​ក្រោកដុតបន្ត​នៅពេលយប់។
ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
5Boxes X 12Packs (60Boxes)
215g (10Coils)
ក្លិនផ្កាឡាវេនដឺ
Korn Thanat

Korn Thanat

Typically replies within an hour

I will be back soon

Korn Thanat
Hey there 👋
Button1 : Ranger Facebook Page
Button2 : PaoPao Facebook Page
Start Chat with:
chat