ធូបមូស​រ៉េងជឺ​ផ្សែងតិច

ធូបមូស​រ៉េងជឺ​ផ្សែងតិច (អត់ក្លិន)

 • លក់ដាច់ជាង​គេ១ នៅប្រ​ទេសកម្ពុជា
 • ការពារបានរហូតដល់​ ៨ម៉ោង
 • គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ២ដង​(​ប​ណ្តេញមូស​លឿន​ជាង​គេ)
 • ផលិតពីធ្យូងឬស្សី (ធម្មជាតិ)
 • ផ្សែងតិច គ្មានក្លិន មិន​ធ្វើអោយឈួលឈ្លក់
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់អ្នកមិនចូលចិត្ត​ក្លិន ឬ អាឡែរហ្សីនឹងក្លិន
 • ​ផ្តល់ភាព​ជឿជាក់ និងទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់តាំងពីយូរឆ្នាំមក​ហើយ។
ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
5Boxes X 12Packs (60Boxes)
165g (10Coils)
អត់ក្លិន

ធូប​មូស​ដើម​រ៉េងជឺ​ផ្សែងតិច (អត់ក្លិន)

 • លក់ដាច់ជាង​គេ១ នៅប្រ​ទេសកម្ពុជា
 • ការពារបានរហូតដល់​ ៦០នាទី
 • គុណភាពខ្លាំងជាង​គេ៥ដង​(​សម្លាប់មូស​ ប​ណ្តេញរុយ លឿន​ជាង​គេ)
 • ផលិតពីធ្យូងឬស្សី (ធម្មជាតិ)
 • ផ្សែងតិច គ្មានក្លិន មិន​ធ្វើអោយឈួលឈ្លក់
 • ជាជ​ម្រើសដ៏ល្អបំផុតស​ម្រាប់​ប្រើក្នុង​កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
 • ផ្តល់ភាព​ជឿជាក់ និងទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់តាំងពីយូរឆ្នាំមក​ហើយ។
ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
5Boxes X 12Packs (60Boxes)
165g (10Coils)
អត់ក្លិន