ស្ព្រៃបាញ់បន្ទប់ Nina Sen ក្លិនឈើរី 

  • ក្លិនថ្មីប្លែក ជាមួយនឹងក្លិនក្រអូបនៃផ្កាស្រស់
  • ប្រេងធម្មជាតិដែលបានជ្រើសរើសដើម្បីបំពេញផ្ទះរបស់អ្នកជាមួយនឹងបរិយាកាសធម្មជាតិ
  • គុណភាពខ្ពស់ ក្លិនក្រអូបធម្មជាតិ
  • ស្ព្រាយបាញ់ស្ងួតមិនទុកស្នាមប្រឡាក់ដែលរញ៉េរញ៉ៃឡើយ។
  • ស្រស់ភ្លាមៗ ជាប់បានយូរ
  • ក្លិនក្រអូបស្រស់ដូចគ្នា តាំងពីបាញ់លើកដំបូង រហូតដល់ជាប់បានយូរ
ខ្លឹមសារនៃសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
៦ ដប X ៤​ កញ្ចប់ (២៤ ដប)
៣០០ ម.ល
ឈើរី